Uit Wilna se pen

Jong kinders se ontwikkeling – Die AON se rol

Deur Wilna van Rooyen

Jong kinders se ontwikkeling en die AON se rol om die onderwys in die VKO-fase te dien.

‘n Paar gedagtes oor die ontwikkeling van jong kinders en die AON se rol om die onderwys in die VKO-fase te dien.

Voorskoolse onderwys is so belangrik omdat dit die tydperk is wanneer die kind se lyf en brein teen duiselingwekkende spoed ontwikkel.  Van week tot week, maand tot maand en jaar tot jaar is die ontwikkeling opspraakwekkend.  Ons weet hoe belangrik die sensories-motoriese ontwikkeling is, wat die basis van alle leer vorm.  Die sintuie wat inligting vir die brein gee en die brein wat opdragte vir die spiere gee om te reageer, vorm die grondslag waarop verder gebou kan word.

Beweging is van die allergrootste belang, aangesien verbindings in die brein grootliks deur beweging plaasvind in die vroeë jare.  Verder benodig kinders mense wat omgee, goeie voedsel, genoeg rus, liefdevolle stimulasie en ondersteuning om die lyfie en brein gesond te hou.

Emosionele ontwikkeling vind plaas wanneer ‘n kind genoeg aanvaarding, liefde en geborgenheid ervaar.  Emosionele ontwikkeling is belangrik om ‘n kind veilig te laat voel, om ‘n kind te help om te onthou, om empatie te kan betoon, om emosies te kan benoem en beheer, om konflik te kan hanteer, om deursettingsvermoë te openbaar en take te voltooi, om beurte te kan afwag en te deel, om mislukking en kritiek te kan hanteer.

Sosiale ontwikkeling word ondersteun deur emosionele ontwikkeling, wanneer kinders veilig genoeg voel om met ander te gesels, saam te beplan en saam te werk.  Sosiale ontwikkeling is belangrik vir kinders omdat dit hul laat voel hul pas in by ‘n groep, om kultuur oor te dra, om bymekaar te leer.

Kognitiewe leer hang baie af van bogenoemde, maar is baie afhanklik van taal.

Die kwaliteit van die taal wat ‘n kind van geboorte af tot skoolgaande ouderdom hoor en aanleer is een van die belangrikste aspekte wat kognitiewe ontwikkeling en taalontwikkeling beïnvloed. In die vyf tot ses jaar wat kinders ontwikkel voor hul skool toe gaan, moet die sintuiglike en motoriese ontwikkeling deurlopend aandag geniet, terwyl taal van geboorte af gehoor en aangeleer word.

Kinders se taalvaardigheid bepaal grootliks hoe suksesvol hulle op alle gebiede van die lewe sal wees.

Kinders leer deur hulle sintuie, bv. as ‘n jong kind ‘n blok sien en daaraan vat, sê ons: “Dit is ‘n blok.” Die kind sien die blok (visuele persepsie), en hoor die woord blok (ouditiewe persepsie), hy vat aan die blok (voel) en stoor die woord en die beeld in sy geheue.  So ontwikkel woordeskat, wat begripsvermoë aanwakker.  Begrip en denke word bepaal deur die woordeskat waaroor beskik en verstaan word en is daarom van kardinale belang om besluite te kan neem, om gedagtes te verbaliseer, te redeneer en om te kan lees en skryf.

By die AON gee ons baie aandag aan die ontwikkeling van materiaal wat bogenoemde ondersteun, om onderwysers by te staan in die holistiese onderrigbenadering en kinders toe te rus om hul skoolloopbaan suksesvol te voltooi, terwyl hul reeds vir die lewe na skool voorberei word.

Baie dankie!

Vriendelike groete.

Wilna van Rooyen